GDPR


Obchodní společnost IQ-MED a.s. se sídlem Praha 5 - Radlice, Na Farkáně I 136/17, PSČ 150 00, IČ: 28380061, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14216 (dále také jen „společnost“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

 • vedení dokumentace o uchazečích o zaměstnání a zaměstnancích společnosti
 • vedení dokumentace o uchazečích o zprostředkování zaměstnání v rámci výkonu činnosti pracovní agentury

Na společnost je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictví datové schránky: ID DS:tjxek4b
emailem na adrese: info@iq-med.cz
nebo poštou na adrese: IQ-MED a.s., Praha 5 - Radlice, Na Farkáně I 136/17, PSČ 150 00.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na společnost obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na společnost obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro společnost je PhDr. Markéta Teodoridu, tel. č.: (+420) 774 700 081, email: teodoridu@iq-med.cz
k zastižení v kanceláři na adrese Praha 5 - Radlice, Na Farkáně I 136/1 v čase sjednaném po předchozí domluvě. 

Pro zajištění vedení dokumentace o uchazečích o zaměstnání v rámci výkonu činnosti pracovní agentury společnost zpracovává o uchazečích následující typy údajů: 

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo uchazeči přiděleno)
 • státní občanství
 • místo narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li uchazeč na území České republiky
 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání
 • údaje o profesní způsobilosti k výkonu pracovní činnosti
 • kontaktní údaje (kontaktní telefonní číslo, kontaktní email, kontaktní adresa, odlišuje-li se od trvalého pobytu)
 • podpis

Pověřenec má k dispozici k nahlédnutí také seznam dalších zpracovatelů osobních údajů, které v rámci vykonávaných agend společnost zpracovává.

Fyzická osoba má právo podat proti společnosti jako správci jeho osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).